Köpcentrumhandeln växer

Swedish Shopping Centre Directory (SSCD) är en årligen återkommande kartläggning av den svenska köpcentrumbranschen. I denna innefattas köpcentrum och handelsområden med minst fem butiker och en uthyrningsbar yta om minst 5 000 kvadratmeter. Stadskärnor och butiksstråk ingår ej i kartläggningen.

När årets kartläggning summeras har antalet köpcentrum och handelsområden stigit till 373 stycken, vilket är 16 fler än föregående år vid samma tidpunkt. Främst beror ökningen på att flertalet handelsplatser sakta växt och slutligen kunnat definieras som handelsområden. En annan orsak är att en handfull mindre köpcentrum och handelsområden ”upptäckts” i arbetet med årets kartläggning. Vidare har fyra handelsplatser tillkommit genom nybyggnation. Dessa är Mall of Scandinavia i Solna, Avion Shopping i Umeå, Handelskvarteret Valvet i Karlstad och Gränbystaden i Uppsala.

Detaljhandelsomsättningen i köpcentrum och handelsområden fortsätter att öka och uppgick till 278 miljarder kronor år 2015. Ställt mot omsättningen 2014 innebär detta en ökning om 21 miljarder kronor, vilket utgör halva detaljhandelns tillväxt under perioden. Vidare motsvarar detta en tillväxt om 7 procent som kan jämföras med detaljhandelns tillväxt om nära 6 procent för 2015. Köpcentrum och handelsområden utgör därmed draglok för detaljhandeln som trots en stark digitaliseringsprocess fortfarande har ett betydande fundament i denna kanal med 38 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln. Köpcentrum bibehåller en marknadsandel om 20 procent medan handelsområden utökar sin marknadsandel till nära 18 procent, vilket motsvarar en ökning om knappt 1 procent från föregående år. Även e-handeln växer, vilket innebär att den övriga fysiska handeln fortsätter att trängas undan sett till marknadsandelar.

Inom dagligvaruhandeln har köpcentrum och handelsområden en något svagare position med en marknadsandel om nära 32 procent. Inom detta segment har framförallt handelsområden stärkt sin position. Marknadsandelen har ökat med 1,8 procent och uppgår nu till drygt 13 procent av dagligvaruhandeln. Köpcentrum och e-handel tar små marknadsandelar medan den övriga fysiska handeln backar med 2,2 procent.

Marknadsandelarna inom sällanköpsvaruhandeln är betydligt större och uppgår till 42 procent för 2015. Utvecklingen från föregående år visar dock på små rörelser. Köpcentrum tappar 0,5 procent medan e-handeln tar ungefär motsvarande marknadsandel. Handelsområden och den övriga fysiska handeln bibehåller mer eller mindre sina marknadsandelar från 2014.

En historisk tillbakablick 2005-2015 visar att köpcentrum, handelsområden och e-handel har tagit 10 procent av marknadsandelarna från övrig handel. Det bör betonas att köpcentrum och handelsområden har tagit lika stora marknadsandelar som den snabbväxande e-handeln under perioden. E-handeln kommer dock med stor sannolikhet att växa snabbare än övriga försäljningskanaler allt eftersom dagligvaruhandeln tar fart på nätet.

I SSCD kartläggs även byggprojekt som innefattar uppförande av helt nya handelsplatser samt projekt där ytor byggs om eller till på befintliga handelsplatser. Totalt följer HUI Research över 200 projekt som befinner sig i allt från idéskeden till färdigställande. Dessa projekt summerar till 2,6 miljoner kvadratmeter som kan komma att realiseras i framtiden. Många projekt blir dock försenade eller inställda på grund av hinder med detaljplaner, finansiering, uthyrning och så vidare. HUI Researchs prognos fram till och med 2020 visar på att 965 000 kvadratmeter ny handel kan tillföras den befintliga portföljen på drygt 9 miljoner kvadratmeter i köpcentrum och handelsområden.

Sett till den totala volymen som planeras om 2,6 miljoner kvadratmeter och indelat per län, är intresset för Västra Götaland störst med hela 745 000 kvadratmeter planerad yta. Det är tydligt att fokus har skiftat från Stockholm och Malmö till Göteborgsregionen under de senaste åren.

I Stockholm planeras det för nya handelsytor motsvarande 630 000 kvadratmeter medan det i Skåne endast planeras för 180 000 kvadratmeter. I Malmö har det tillförts mycket ny handelsyta under de senaste fem åren, vilket åtminstone tillfälligt mättat marknaden. I övriga Skåne pågår dock flertalet projekt varav det största är C4 Shopping i Kristianstad.

Ladda ner PDF »

Denna rapport är framtagen i samarbete mellan Storesupport och HUI Research